Tilaa palvelu

  • Voimakkuuden ilmaisin
    Hoida koko yt-prosessi sähköisen työkalumme avulla. Saat työkalun ja 2 x 30 minuutin yt-asioihin perehtyneen lakimiehen konsultaation hintaan 395 euroa (+alv) tai ulkoista yt-prosessin hoitaminen kokonaan meille.

Edut ja hyödyt

Tieto

  • HR Navin asiantuntijat ovat lakimiehiä ja työsuhde- sekä HR-ammattilaisia joilla on pitkä kokemus lakimiehen työstä sekä esimerkiksi työmarkkinajärjestöistä, joissa usein on paras YT -asiantuntemus.

Apu

  • Henkilöstövähennyksiin päätyminen on yrityksessä aina kriisi. Kriisitilanteessa kannattaa tukeutua parhaaseen mahdolliseen tarjolla olevaan apuun. Me autamme sinua viemään YT-menettelyn läpi.

Toimenpiteet

  • Kartoituksen jälkeen kun YT -neuvottelujen tarve on todennettu etenemme vaiheittain kanssasi niin, että pääset keskittymään ja saat käyttöösi tarvittavat lomakkeet, oikeuskäytännöt ja säännökset.

Lakineuvonta

  • Työsuhdeasioihin erikoistuneet lakimiehemme ovat mukanasi koko prosessin ajan ja saat helposti yhteyden chatissa, puhelimitse tai sähköpostitse.
Käyttöehdot

1. Yleistä

Näissä käyttöehdoissa kerromme HR Navi – YT-palvelun (”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.

Palvelu opastaa Käyttäjää henkilöstön vähentämistä koskevassa yhteistoimintamenettelyssä Käyttäjän hänelle esitettyihin kysymyksiin antamien vastausten perusteella.

Palvelu koostuu vuosimaksullisesta vuorovaikutteisesta tietokannasta, asiakirjamalleista sekä oikeudellisesta neuvontapalvelusta.

Lisenssimaksu sisältää tietokannan ja asiakirjamallien käyttöoikeuden sekä kaksi enintään 30 minuutin mittaista lakimiehen konsultaatiota kutakin Tilausjaksoa kohden.

Muut kuin lisenssimaksuun sisältyvät lakimiehen konsultaatiot ovat erikseen laskutettavia toimenpiteitä. Laskutus määräytyy toimenpiteen vaatiman ajan perusteella kulloinkin käytössä olevan hinnaston mukaisesti. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 15 minuuttia.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi.

2. Peruutusoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelu 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 10. mainittuun osoitteeseen.

Kirjautumalla Palveluun ennen kuin edellä mainittu peruuttamisaika on kulunut Käyttäjä antaa kuitenkin kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 15 §:ssä tarkoitetun ennakkosuostumuksen palvelun suorittamiseen ennen peruuttamisajan kulumista. Tällöin Käyttäjällä ei ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta.

3. Lisenssimaksu

Palvelun käytöstä peritään Käyttäjältä tai siltä, jonka lukuun palvelu on tilattu (”Tilaaja”), kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen lisenssimaksu.

Lisenssimaksu laskutetaan Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun ja tämän jälkeen 12 kuukauden (”Tilausjakso”) välein yhdessä erässä.

Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä ja viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 § 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.

Suorituksen viivästyessä Tilaaja on velvollinen suorittamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset huomautus- ja perintäkulut.

4. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Adinum Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun verkkosivuilla ja/tai käyttäjille sähköpostilla tai palvelun välityksellä.

Muutokset tuleva voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja, jollei tilausta ole irtisanottu 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on saanut tiedon tai tämän olisi tullut saada tieto ehtojen muutoksesta, tai jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä muutoksesta tiedon saatuaan.

5. Laitteistovaatimukset

Palvelun käyttämiseen tarvitaan sen käyttöön soveltuvan laitteiston lisäksi tietoliikenneyhteys ja verkkoselain (Adinum Oy suosittelee käyttämään uusinta selainversiota).

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

6. Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Käyttäjätunnus ja salasana, jotka Käyttäjä luo rekisteröityessään Palveluun.

Käyttäjä vakuuttaa antavansa rekisteröityessään itsestään oikeat tiedot. Tilatessaan Palvelun yhteisön edustajan ominaisuudessa, Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus tilata Palvelu yhteisön lukuun.

7. Käyttöoikeuden sisältö ja tekijänoikeus

Adinum Oy antaa Käyttäjälle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun.

Käyttöoikeus alkaa, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, ja maksanut lisenssimaksun.

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Adinum Oy:lle kaksi kuukautta ennen Tilausjakson päättymistä.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua laitteistollaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus ottaa aineistosta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Käyttäjällä on oikeus tulostaa, kopioida ja luovuttaa edelleen tässä tarkoitettuja Palvelusta ottamiaan tekstilainauksia laatimansa materiaalin osana.

Käyttäjän oikeus käyttää Palvelussa viitattua ulkopuolista aineistoa määräytyy kyseisen aineiston käyttöoikeuden ja sitä koskevien ehtojen mukaisesti.

Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja saa käyttää Käyttäjän omien asiakirjojen pohjana.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palvelun sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä tässä kohdassa on sallittu.

Käyttöoikeuden nojalla Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa eikä kerätä siitä osia ja muodostaa niistä omaa palvelu-/aineistokokonaisuutta.

Palvelu kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Adinum Oy:lle.

Palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Adinum Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli Adinum Oy:llä on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä ei ole noudattanut näitä käyttöehtoja, on Adinum Oy:llä oikeus poistaa Käyttäjän käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksetun tai laskutetun lisenssimaksun palautukseen.

Adinum Oy voi sulkea Tilaajan pyynnöstä käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä.

8. Omistusoikeus

Palvelun ja sen sisältämän aineiston omistaa Adinum Oy.

9. Vastuunrajoitus

Adinum Oy päivittää Palvelun sisältämää aineistoa tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että
palvelu sisältää mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Adinum Oy ei kuitenkaan takaa Palvelun sisältämän aineiston oikeellisuutta eikä sitä, että palvelu sisältää täydelliset tiedot käsitellyistä asioista.

Adinum Oy ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä eikä vastaa sen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Adinum Oy vastaa kuitenkin aina lakimiehen konsultaation oikeellisuudesta edellyttäen, että Käyttäjä on antanut asiaa koskevat tarpeelliset ja oikeat tiedot.

Adinum Oy pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Palvelu on käytettävissä, mutta ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

Adinum Oy ei vastaa Käyttäjän Palvelussa viitatun ulkopuolisen palvelun käyttöehtojen vastaisesta menettelystä tai siihen sisältyvän aineiston käyttöehtojen vastaisesta käytöstä.

Adinum Oy ei myöskään ole vastuussa Palvelun muille sivuille menevien linkkien toimivuudesta tai siellä annetuista ohjeista tai sivujen sisällöstä. Adinum Oy:n vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään yhden vuoden lisenssimaksun määrään.

10. Palveluntuottajan yhteystiedot

Adinum Oy (y-tunnus 2811040-4)
Topeliuksenkatu 7 A
00250 Helsinki
puh. 010 5811 710
sähköposti: info@hrnavi.fi

Asianajotoimisto Aika  |   info@hrnavi.fi   |   Puh. 010 5811 710