Testaa YT-menettelyn tarve

Oikeuskäytäntöä

TN 1469-17 Säännöllisten työntekijöiden määrää laskettaessa huomioon tuli ottaa mm. erotuomarit, riippumatta yksittäisen henkilön työmäärästä, koska kysymys oli yhtiön säännönmukaisten tehtävien hoitamisesta.

TN 1441-11 Säännöllisten työntekijöiden määrä laskettiin ko. yrityksen osalta, ei konsernin osalta, johon yritys kuului.

TN 1443-11 Säännöllisten työntekijöiden määrää laskettaessa huomioon tuli ottaa myös suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitsevassa sivuliikkeessä työskentelevät työntekijät.


Mitä tarkoitetaan yrityksellä?

Yrityksellä tarkoitetaan kaikkia taloudellista toimintaa harjoittavia yhteisöjä, säätiöitä ja luonnollisia henkilöitä, riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai ei. Yhtiöiden, osakeyhtiöiden ja säätiöiden lisäksi lain soveltamisalaan kuuluvat myös mm. yhdistykset.

Yhteistoimintalakia ei sovelleta valtion virastoihin tai laitoksiin eikä tai kuntien virastoihin ja kuntayhtymiin, joita koskevat omat lakinsa.

Miten työntekijämäärä lasketaan?

Työntekijöiden lukumäärässä otetaan huomioon kaikki säännöllistä työtä tekevät työsuhteessa olevat työntekijät. Yhteistoimintalain soveltamisalaa määriteltäessä on huomioitava kaikki työntekijät työajasta ja työsuhteen kestosta riippumatta. Mukaan lasketaan näin ollen myös osa-aikaiset ja yrityksen säännönmukaisessa toiminnassa työskentelevät määräaikaiset työntekijät sekä yrityksen johto toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Perhe-, hoito-, tms. vapaalla olevat työntekijät otetaan huomioon vain, jos näille ei ole palkattu sijaista. Jos sijainen on palkattu, tämä huomioidaan vapaalla olevan työntekijän sijasta.

Työntekijöiden lukumäärää laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon vain lyhyen aikaa tai poikkeuksellisissa tehtävissä työskenteleviä tilapäisiä työntekijöitä, kausiluonteisia tai ruuhkahuippujen vuoksi palkattuja työntekijöitä, eikä ulkopuolista työvoimaa, kuten vuokratyöntekijöitä, alihankkijoita tai näiden palveluksessa olevia työntekijöitä.
Kyllä Ei

Kyllä Ei

Asianajotoimisto Aika  |   info@hrnavi.fi   |   Puh. 010 5811 710